Ban hành nghị định về việc phát hành trái phiếu

Ngày 14/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp.

Việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, ngoài việc tuân thủ quy định của Nghị định này phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

Trường hợp quy định của pháp luật chuyên ngành khác với quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp; tăng quy mô vốn hoạt động hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nghị định không chỉ quy định rõ nguyên tắc phát hành trái phiếu, loại hình và hình thức trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu cũng như việc chuyển nhượng trái phiếu… mà còn quy định chi tiết các điều kiện, phương án, lãi suất, phương thức phát hành… đối với việc phát hành trái phiếu trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2011, thay thế nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nội dung phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường vốn quốc tế quy định tại Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04/6/2009 của Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế.

Những quy định tại văn bản khác trước đây về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ./.

Theo TTXVN/Vietnam+