Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục

Sáng ngày 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp thứ nhất) cho 100 giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, văn hóa, giáo dục, đạo đức; học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới…

Quang cảnh lớp Khai giảng Bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên tiếp thu, thấm nhuần và hiểu rõ những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào công tác chuyên môn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.