Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 14/6, tại huyện Ninh Hải, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Tấn Cảnh, Bí thư huyện ủy Ninh Hải.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, đảm bảo chất lượng, nội dung; bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung, nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả, hoàn thành 7/11 nhiệm vụ tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành 3/6 nhiệm vụ phối hợp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban năm 2024, đã hoàn thành 11/27 nhiệm vụ; hoàn thành 2/6 nhiệm vụ nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cấp ủy việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với 68 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Triển khai xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới. Tính đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 269/805 đảng viên mới. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo quy trình.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ thường xuyên năm 2024. Chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, rà soát bổ sung công tác bồi dưỡng quy hoạch tại các sở, ngành, địa phương. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai có hiệu quả các mô hình “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. Tập trung tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính trong Đảng.