Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 239-CTr/TU ngày 9/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; ngày 7/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2518/KH-UBND triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 2030 nâng cao, thống nhất nhận thức và hành động về phát triển và ứng dụng CNSH trong tình hình mới; xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm phát triển và ứng dụng CNSH. Xây dựng nền CNSH của tỉnh có nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH; đạt trình độ tương đương các tỉnh, thành phố khác trong khu vực và cả nước. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả CNSH trong các lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp; y tế; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phát triển CNSH thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của tỉnh đóng góp ít nhất 7% vào GRDP của tỉnh; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội. Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước về CNSH; thu hút được ít nhất 1 doanh nghiệp CNSH đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Ninh Thuận là tỉnh có nền CNSH phát triển, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về CNSH thuộc nhóm dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. CNSH đóng góp ít nhất 10% vào GRDP.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh, xã Phước Tiến (Bác Ái). Ảnh: V.M

Để thực hiện tốt, có hiệu quả mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung được phân công, chủ động đề xuất, tham mưu các nhiệm vụ cụ thể để triển khai (bao gồm: nội dung nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, kết quả dự kiến đạt được); xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà kế hoạch đề ra. Cụ thể, đối với nhiệm vụ và giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển và ứng dụng CNSH trong tình hình mới, giao các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận xây dựng các chương trình thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp; chú trọng giới thiệu thành tựu CNSH; các tập thể, cá nhân điển hình, đạt thành tích trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 239-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng các hình thức đa dạng; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng CNSH thông qua việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của tỉnh trong phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng: Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, sở hữu trí tuệ về sản phẩm CNSH; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của CNSH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp, khả thi theo thẩm quyền của tỉnh về huy động nguồn lực phục vụ phát triển và ứng dụng CNSH, sản xuất các sản phẩm CNSH có giá trị cao, quy mô lớn trong một số lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh hướng đến xuất khẩu sản phẩm CNSH; cơ chế ưu tiên đầu tư kinh phí từ ngân sách cho nghiên cứu và ứng dụng CNSH đối với vùng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, miền núi...

Đối với nhiệm vụ tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả CNSH trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giao Sở KH&CN chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng Đề án phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực mình quản lý. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNSH trong nông nghiệp; lựa chọn, thử nghiệm, đánh giá các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu, bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể là “Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025” được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 16/10/2020...

Về xây dựng nguồn nhân lực CNSH, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH, Sở KH&CN chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ của tỉnh trong công tác phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi, ươm tạo doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm CNSH quy mô công nghiệp. Tham mưu các giải pháp phát triển đội ngũ nhà khoa học tại chỗ, hình thành và phát triển tại tỉnh các nhóm nghiên cứu tiệm cận trình độ khu vực và quốc gia trong lĩnh vực CNSH. Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đầu tư phát triển Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh đủ năng lực và triển khai thực hiện làm cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp ứng dụng CNSH; hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị nhằm sản xuất sản phẩm CNSH đạt trình độ quốc gia và quốc tế... Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở KH&CN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch đào tào nguồn nhân lực khoa học đáp ứng về số lượng và chất lượng, liên kết giữa các doanh nghiệp CNSH, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nhân lực CNSH trong và ngoài nước. Đồng thời chủ động nắm bắt thông tin, xây dựng, đề xuất đặt hàng thực hiện tại tỉnh các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển và ứng dụng CNSH quốc gia do các bộ, ngành trung ương quản lý nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư để mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế về phát triển và ứng dụng CNSH.