Các dự án Năng lượng, Năng lượng tái tạo

 Dự án 01: DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ LNG CÀ NÁ

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện khí LNG Cà Ná

• Địa điểm đầu tư: Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện khí LNG với công suất 1.500MW.

• Diện tích: 270,2 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất nhà nước quản lý: đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất đang làm muối, đất và tài sản trên đất phục vụ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, đất rừng phòng hộ. Diện tích là 270,2 ha, trong đó: Diện tích đất là 37,9 ha. Diện tích mặt nước là 232,3 ha.

• Dự kiến vốn đầu tư: 51.793 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tường Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực tổ hợp điện khí LNG theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/10/2020.

- Đã có trong Quy hoạch diện VIII.

 

Dự án 02: DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG PHƯỚC HÒA

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Bác Ái và Ninh Sơn.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy thủy điện tích năng với công suất 1.200MW.

• Diện tích: 136,97 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất rừng.

• Dự kiến vốn đầu tư: 22.865 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 03: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐẦM NẠI 3

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện gió Đầm Nại 3.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Bắc và Ninh Hải,

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện gió với công suất 39,4MW.

• Diện tích: 9,98 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: 872 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 04: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐẦM NẠI 4

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện gió Đầm Nại 4.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Bắc và Ninh Hải.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện gió với công suất 27.6MW.

• Diện tích: 9,8 ha

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: 1.649 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 05: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRI HẢI

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện gió Trì Hải.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Ninh Hải.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện gió với công suất 79.5MW.

• Diện tích: 10 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất muối do Công ty muối Trị Hải quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp, đất muối.

• Dự kiến vốn đầu tư: 2.760 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 06: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHƯỚC DÂN

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện gió Phước Dân.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Ninh Phước.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện gió với công suất 45MW.

• Diện tích: 17,85 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: 1.478 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 07: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HỒ BẦU NGỨ

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án điện gió hồ Bầu Ngữ.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy điện gió với công suất 25.2MW,

• Diện tích: 7,5 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: 988 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Dự án 08: DỰ ÁN THỦY ĐIỆN THƯỢNG SÔNG ÔNG 2

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án thủy điện Thượng Sông Ông 2

• Địa điểm đầu tư: Xã Lương Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy thủy điện với công suất 07MW.

• Diện tích: 23,3 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp, sông suối.

• Dự kiến vốn đầu tư: 265,837 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023. Đồng thời, đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại Quyết định số 750/QĐ-BCT ngày 02/3/2021.

 

Dự án 09: DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PHƯỚC HÒA

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án thủy điện Phước Hòa.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Bác Ái.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy thủy điện với công suất 22MW.

• Diện tích: 63,15 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến quản lý, đất lâm nghiệp do Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình quản lý và đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân, đất bãi bồi ven sông, đất sông suối.

• Hiện trạng đất: Đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: 862.139 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương khảo sát tại văn bản số 2712/UBND-KT ngày 29/6/2018, đã được Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch Thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 4747/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 và bổ sung phương án đấu nổi vào hệ thống điện Quốc gia tại văn bản số 7969/ BCT-ĐL ngày 21/10/2020.

Nguồn:Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận