Các dự án Công nghiệp chế biến, Chế tạo

 Dự án 01: DỰ ÁN CẢNG BIỂN TỔNG HỢP CÀ NÁ (GIAI ĐOẠN 2)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (Giai đoạn 2).

• Địa điểm đầu tư: Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Nhằm hình thành một khu bến chuyên dụng phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Cà Ná, khu bến chuyên dùng hàng lỏng và khu bến tổng hợp phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác trong vùng.

• Diện tích: 49,62 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất công và đất của người dân.

• Hiện trạng đất: Đất ruộng muối do Công ty Cổ phần muối Cà Ná Ninh Thuận quản lý, sử dụng: phần mặt nước do Nhà nước quản lý.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành,...: Theo Quyết định 192/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 về phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 15/5/2021.

 

Dự án 02: DỰ ÁN TỔ HỢP CÔNG NGHỆ XANH VÀ HÓA CHẤT SAU MUỐI

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối.

• Địa điểm đầu tư: Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy với Quy mô công suất: 720.000 tấn/năm NaOH: 850.000 tấn/năm EDC; 400.000 tấn/năm VCM: 400.000 tấn/năm PVC.

• Diện tích: 101 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây lâu năm (mãng cầu, neem...).

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 05 năm (2021-2025),

 

Dự án 03: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 3

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phước Minh 3.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhằm thu hút các ngành công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến môi trường. phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó ưu tiên: chế biến các sản phẩm từ nông, lâm, thủy sản: sản xuất lắp ráp cơ khí, điện tử, tin học: các nhà máy có công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ: vật liệu xây dựng; may mặc, giày da xuất khẩu; tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề khác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

• Diện tích: 45 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây lâu năm (mãng cầu, neem...).

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp định hướng phát triển cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

Dự án 04: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Chế biến thủy sản.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp, nhằm thu hút các ngành công nghiệp chế biến từ các sản phẩm nông sân, thủy sản.

• Diện tích: 17 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây lâu năm (mãng cầu, neem...).

• Dự kiến vốn đầu tư: 178.352 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Đáp ứng điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp được phê duyệt; phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới xã Phước Minh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện Thuận Nam.

 

Dự án 05: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 1

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 1.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Hình thành hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển bất động sản phục vụ mục đích công nghiệp: thu hút các ngành nghề công nghiệp ít ảnh hưởng môi trường.

• Diện tích: 50 ha (Giai đoạn 1).

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây chịu hạn, cây lâu năm.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký,

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành,...:

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp định hướng phát triển Cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

Dự án 06: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 2

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 2.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Hình thành hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển bất động sản phục vụ mục đích công nghiệp; thu hút các ngành nghề công nghiệp ít ảnh hưởng môi trường.

• Diện tích: 50 ha (Giai đoạn 1).

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây chịu hạn, cây lâu năm, cây hàng năm kết hợp điện mặt trời.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp định hướng phát triển cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

Dự án 07: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 3

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 3.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Hình thành hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển bất động sản phục vụ mục đích công nghiệp: thu hút các ngành nghề công nghiệp ít ảnh hưởng môi trường.

• Diện tích: 50 ha (Giai đoạn 1).

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây chịu hạn, cây lâu năm.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp định hướng phát triển cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

Dự án 08: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 4

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 4.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhằm thu hút các ngành công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến môi trường, có công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó ưu tiên: sản xuất lắp ráp cơ khí, điện tử, tin học; vật liệu xây dựng; may mặc, giày da xuất khẩu...; các ngành khai khoáng, các ngành sản xuất điện, năng lượng mới như: hydrogen, điện sinh khối.... các ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và các ngành nghề khác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

• Diện tích: 50 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây lâu năm (mãng cầu, neem...).

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Đáp ứng điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp được phê duyệt. Hiện nay, UBND huyện Thuận Nam đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 14/12/2023.

 

Dự án 09: DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM 5

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 5.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhằm thu hút các ngành công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến môi trường, có công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó ưu tiên: sản xuất lắp ráp cơ khí, điện tử, tin học: vật liệu xây dựng; may mặc, giày da xuất khẩu.... các ngành khai khoáng, các ngành sản xuất điện, năng lượng mới như: hydrogen, điện sinh khối.... các ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và các ngành nghề khác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

• Diện tích: 50 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hầu hết là đất trống, một số vị trí người dân đang trồng cây lâu năm (mãng cầu, neem...).

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Đáp ứng điều kiện về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp được phê duyệt. Hiện nay, UBND huyện Thuận Nam đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 14/12/2023.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận