Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam lần thứ III

Ngày 28/5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam có nhiều cố gắng trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực trong việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào hành động cách mạng trong nhân dân ngày càng chuyển biến tiến bộ; đời sống của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng ngày càng thêm vững chắc, khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và mở rộng.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Thuận Nam tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả MTTQ huyện Thuận Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ huyện Thuận Nam tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết; tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam khóa III.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam khóa III. Đồng chí Đặng Trung Hòa được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.