Huyện ủy Ninh Phước tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ngày 14/5, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/4/2024, Đảng bộ huyện Ninh Phước có 42 TCCSĐ, gồm 13 đảng bộ và 29 chi bộ cơ sở, 160 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2.725 đảng viên. Triển khai Quyết định số 244-QĐ/TW, Thường trực Huyện ủy Ninh Phước đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy sao lục các văn bản gửi đến các chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan tham mưu Huyện ủy triển khai thực hiện. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn được Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Công tác tổ chức, điều hành Đại hội bảo đảm đúng chương trình, nội dung, đúng quy định. Đại biểu trúng cử cấp ủy và lãnh đạo cấp ủy khóa mới, đại biểu dự Đại hội cấp trên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng cơ cấu...

Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới, tổ chức quán triệt sâu kỹ nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng và những văn bản hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và đại biểu tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành đúng chương trình Đại hội đã thông qua và những nội dung trình bày tại Đại hội phải được chuẩn bị bằng văn bản, có kịch bản chi tiết, chủ động trong điều hành, tránh sai sót. Đảng viên dự Đại hội xác định rõ trách nhiệm trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, chấp hành tốt nội quy Đại hội, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội.