Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 4/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024; ngày 8/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU về thực hiện nội dung nêu trên.

Mục đích của việc tổ Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thu hút hơn nữa sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả (năm 2023). Ảnh: CTV

Để thực hiện tốt, có hiệu quả mục tiêu trên, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tuyển chọn và trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng phải đảm bảo về các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng. Về nội dung phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm: (1) Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; (2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; (3) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối tượng tham gia giải bao gồm mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Về tác phẩm: Các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (không nhận các tác phẩm đã đoạt giải báo chí quốc gia).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải, từ ngày 1/11/2023 đến 31/10/2024. Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/10/2024 để xét chọn sơ khảo cấp tỉnh và chọn các tác phẩm xuất sắc gửi tham gia giải toàn quốc trước ngày 10/11/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức phát động, tuyên truyền, tạo sự quan tâm hưởng ứng rộng rãi của các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tham gia viết bài dự thi. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức phát động, phổ biến, thông tin tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng tham gia giải. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận các tác phẩm tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2024. Kết thúc Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch, chuyên trang để hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024; tích cực hưởng ứng, động viên lực lượng hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia gửi tác phẩm dự thi; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất, xét duyệt những tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cấp trung ương.

Báo Ninh Thuận xây dựng chuyên trang, tổ chức tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất, xét duyệt những tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cấp trung ương.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giải, phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu cho các cơ quan báo chí, phóng viên viết bài tham dự giải.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 trên địa bàn tỉnh; gợi ý, hướng dẫn nội dung mới, vấn đề khó khăn, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí, phóng viên thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh để các cơ quan báo chí có thêm thông tin viết tin bài, phóng sự phục vụ cho công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của tỉnh và tham gia giải.