Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng

Những năm qua, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; trong đó xác định yếu tố then chốt là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy; đồng thời củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nền tảng của Đảng. Những năm qua, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; trong đó xác định yếu tố then chốt là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy; đồng thời củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, hoạt động các TCCSĐ trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của trung ương, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên (ĐV), nhất là đội ngũ cấp ủy viên thực sự tiền phong gương mẫu.

Một góc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hôm nay.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ nhằm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã cử 220 trường hợp học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 40 cán bộ, ĐV tham gia các lớp đào tạo sau đại học, bổ nhiệm cán bộ cho 44 trường hợp, bổ nhiệm lại 3 trường hợp, luân chuyển 4 trường hợp, điều động 15 trường hợp; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đối với chức danh Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố...

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV trong giai đoạn mới, Thành ủy đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đối với các phường: Mỹ Đông, Thanh Sơn, Đài Sơn và xã Thành Hải; đồng thời tiếp tục thực hiện mô hình bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND phường đối với 15 phường trên địa bàn...

Công tác phát triển ĐV được quan tâm thực hiện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp ĐV trẻ, nữ, trí thức, cán bộ thôn, khu phố, người lao động trong các thành phần kinh tế và doanh nghiệp tư nhân. Trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 531 ĐV mới, đạt 81,7% so với cả nhiệm kỳ 2020-2025; đưa ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 41 trường hợp.

Trong sinh hoạt chi bộ, Thành ủy chỉ đạo các tổ chức đảng (TCĐ) chú trọng tự phê bình và phê bình; giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV hằng năm; kiểm tra, giám sát, xử lý TCĐ, ĐV vi phạm. Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ khu dân cư nhằm kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình cơ sở. Ngoài ra, Thành ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù; xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, có 58/58 TCCSĐ và 227 chi bộ trực thuộc đăng ký thực hiện.

Với các giải pháp tích cực đã giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, đúng định kỳ, tăng tỷ lệ ĐV tham gia. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới. Các TCĐ quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp trên giải quyết những vấn đề thực tế liên quan đời sống dân cư trên địa bàn. Chú trọng sinh hoạt tư tưởng, nâng cao tính Đảng; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đánh giá, năm 2023, có 55/58 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 94,8%, trong đó 11/55 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 4.698/4.943 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 95%, trong đó có 563/4.698 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà cho biết thêm: Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và ĐV, thời gian tới, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCĐ tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, chuẩn bị nhân sự tiến tới đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của các TCĐ làm nền tảng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.