Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ngày 19/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 289-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm của Tổng Bí thư.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư phải được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng tới từng chi bộ bằng các chuyên đề cụ thể. Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, gắn với hoạt động triển khai các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Về nội dung sinh hoạt, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của tác phẩm như: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, nhằm nhấn mạnh những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Khẳng định giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” cũng như phong cách ngoại giao đặc sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để việc triển khai đợt sinh hoạt tác phẩm của Tổng Bí thư đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm trong hội nghị báo các viên và có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc mở đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm. Trong đó, về hình thức: Giới thiệu nội dung tác phẩm trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Về thời gian thực hiện: Việc triển khai đợt sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, tập trung cao điểm vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng. Về tài liệu sinh hoạt: Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32; Tài liệu thông tin nội bộ “Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Cùng với đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình dư luận để kịp thời định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động. Chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở trung tâm chính trị cấp huyện. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và trạm truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, chú trọng tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức kết nối với hội nghị báo cáo viên trung ương thông tin, giới thiệu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở (trường hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến); hoặc tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin về nội dung tác phẩm cho đội ngũ báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cấp huyện (sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp). Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tham mưu chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền về thành tựu, kết quả trong công tác đối ngoại; giới thiệu và lan tỏa những đánh giá tích cực của chính giới, học giả, chuyên gia quốc tế. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan liên quan đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại; gây phương hại tới các mối quan hệ song phương, đa phương của Việt Nam. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên bản tin thông báo nội bộ hằng tháng (tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ); đồng thời hướng dẫn cập nhật nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm chính trị cấp huyện. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư đến hội viên, đoàn viên..., bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường đấu tranh, phản bác, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thù địch, thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam của các đối tượng, thế lực phản động, cơ hội, nhất là trên không gian mạng.

Các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm tiếp tục làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; những nội dung liên quan đến chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới qua nội dung tác phẩm. Chủ trì cập nhật nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng các hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục, xã luận nghiên cứu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; giới thiệu, tuyên truyền các thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.