UBND tỉnh họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh họp nghe báo cáo rà soát kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) thời kỳ 2021-2025 và quy hoạch SDĐ năm 2030 cấp huyện so với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu quy hoạch SDĐ quốc gia thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 326/QĐ-UBND, UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch SDĐ tỉnh thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch SDĐ tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố tại Quyết định số 297/QĐ-UBND, Sở TN&MT đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ kế hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2025 tỉnh và đã tham mưu cho UBND tỉnh Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 3/8/2022 trình Bộ TN&MT thẩm định kế hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về việc rà soát quy hoạch SDĐ đến năm 2030 cấp huyện so với quy hoạch tỉnh, qua rà soát chỉ tiêu cơ bản thống nhất. Đất cụm công nghiệp có tổng diện tích trên địa bàn tỉnh 785ha (theo quy hoạch là 770ha); đất thương mại, dịch vụ tổng diện tích 1.380ha (theo quy hoạch 1.382ha); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 828ha (theo quy hoạch 996ha); đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 222ha (theo quy hoạch tỉnh 2.193ha); đất thủy lợi là 9.328ha (theo quy hoạch tỉnh 10.121ha); đất an ninh 635ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 484ha; đất năng lượng 8.146ha; đất ở đô thị 2.763ha; chỉ tiêu khu kinh tế 43.900ha tại huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Đối với chỉ tiêu quy hoạch SDĐ đến năm 2030 tại hồ sơ quy hoạch SDĐ đến năm 2030 các huyện, thành phố đã được phê duyệt so với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 297/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể: Huyện Thuận Bắc có 7/49 chỉ tiêu quy hoạch SDĐ, Ninh Hải có 11/49 chỉ tiêu, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 8/49 chỉ tiêu, Ninh Phước 15/49 chỉ tiêu, Thuận Nam 14/19 chỉ tiêu, Ninh Sơn 8/49 chỉ tiêu và Bác Ái 12/49 chỉ tiêu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 297/QĐ-UBND theo các chỉ tiêu SDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động làm thêm phương án trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-TTg. Đồng thời, các ngành phối hợp rà soát, xác định các dự án mang tính cần thiết, cấp bách để các huyện điều chỉnh quy hoạch SDĐ cấp huyện, thành phố; đối với các huyện các dự án nào cấp bách thì cần điều chỉnh trước cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.