Huyện ủy Thuận Bắc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ngày 5/12, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc đã thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 10.951 tỷ đồng, vượt 1,8% và tăng 11%; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.180 tỷ đồng, vượt 2%, tăng 18% so năm 2022. Các nhiệm vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh, quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện được tiếp tục đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Trong năm đã kết nạp được 57 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ 19. Ảnh: Q.Tuy

Hội nghị thống nhất thông qua nghị quyết phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu chính: Phấn đấu, đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.984 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 4.380 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%; bình quân các xã đạt 17,5 tiêu chí nông thôn mới; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; kết nạp 55 đảng viên mới; 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.