Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm : Nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố có bước chuyển biến quan trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Xác định công tác TTM là một hoạt động quan trọng để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, TTV và hiệu quả công tác TTM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, đến nay toàn thành phố có 17 BCV, trong đó có 1 BCV cấp tỉnh. Trong năm, tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng TTM cho 136 TTV, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 81 hòa giải viên cơ sở. Việc thực hiện cung cấp thông tin cho BCV, TTV luôn được kịp thời thông qua hội nghị BCV trực tuyến định kỳ, cung cấp tài liệu bằng văn bản thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin như: Website Tỉnh ủy, website Thành ủy, website Đảng ủy, Trang tin điện tử thành phố, App sổ tay đảng viên,... đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các trang mạng xã hội để thông báo, thông tin kịp thời, khắc phục sự chậm trễ về thông tin chính thống tại địa phương.

Trong năm, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của trung ương, của tỉnh, thành phố, thông tin thời sự về tình hình Biển Đông... có trên 9.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là các hộ dân có tác động, ảnh hưởng đến các dự án trên địa bàn, để nhân dân thấy được lợi ích của dự án mang lại, bàn giao mặt bằng theo chủ trương của tỉnh, thành phố. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn cân đối hài hòa giữa nội dung mang tính thời sự, các chuyên đề về phát triển KT-XH, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, về chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang -

Tháp Chàm” năm 2023. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử thành phố, website Thành ủy đã đăng tải hơn 740 tin, bài; tài khoản Facebook “Phan Rang ngày mới” đã đăng tải, chia sẻ 336 tin, bài viết, hình ảnh, có hơn 25.300 lượt tương tác. Ngoài ra, các trang Facebook của Ủy ban MTTQ, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, công an 16 phường, xã cũng đã hoạt động có hiệu quả thiết thực. Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phản ảnh hoạt động của lãnh đạo thành phố; thông tin toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, địa phương; lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ BCV, TTV đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác TTM của Đảng bộ thành phố và đã có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, BCV, TTV trong công tác TTM nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sớm đi vào cuộc sống với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”; không ngừng tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra.