Sở Y tế thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký QLĐB-638-17

Ngày 17/11/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo số 5288/TB-SYT về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký QLĐB-638-17.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-QLD ngày 14/11/2023 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký: QLĐB-638-17 do Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đăng ký và sản xuất.

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Dược.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành thu hồi thuốc nêu trên (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 28/11/2023. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

- Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phụ vụ khám chữa bệnh.

- Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, tài chính (Bộ phân Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi.

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các Quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận thông tin, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 28/11/2023.