Thông báo: Lấy ý kiến đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Công văn số 2337/SLĐTBXH-NCCXH ngày 28/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thẩm định hồ sơ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (trong đó 1 mẹ có 2 con nuôi là liệt sĩ; 1 mẹ có 1 con và chồng liệt sĩ), danh sách cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1897 (đã từ trần); nguyên quán: Phường Phủ Hà, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: Phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận); có 2 con liệt sĩ. Số bằng Tổ quốc ghi công: OC892CP/CL; RC293CP/CL.

2. Trần Thị Phần, sinh năm 1912 (đã từ trần); nguyên quán: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận); có 1 con và chồng liệt sĩ. Số bằng Tổ quốc ghi công: DN-216CP; 1P797bm/CL.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đảm bảo đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, các tổ chức, cá nhân nếu có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongtdkt@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.