Thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với bà Hoàng Thị Út Lan

Trên cơ sở đề nghị của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 03-TTr/HBT ngày 31/7/2023, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.