Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc- Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc” và quyết định lấy ngày 18/11 hằng năm là Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư (KDC) nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hằng năm, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở các KDC trên địa bàn tỉnh được tổ chức rộng khắp và đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư. Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp, biểu dương lực lượng khối ĐĐK toàn dân tộc.

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội ĐĐK mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ở KDC. Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc là dịp để mọi người có cơ hội tìm hiểu và khám phá về truyền thống, phong tục, ngôn ngữ và nghệ thuật của các dân tộc.

Các hoạt động văn hóa truyền thống như múa hát, diễn tấu nhạc cụ, trang phục truyền thống và nghệ thuật điêu khắc được trình diễn, tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc. Bên cạnh đó, những hoạt động như phát quà, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương... đã được tổ chức để chia sẻ yêu thương và sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc thống nhất và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên một mặt trận đoàn kết rộng lớn với sự tham gia của các tầng lớp và các tôn giáo khác nhau trong xã hội. Điều này đã tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển của đất nước.

MTTQ Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức, chức sắc, người theo tôn giáo và không theo tôn giáo đều đoàn kết, thống nhất trong khối ĐĐK toàn dân tộc..., vận động các tôn giáo cùng tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là nguồn lực trí thức trong tổng thể nguồn lực quốc gia cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, MTTQ đã luôn quan tâm đến vấn đề xã hội, phát triển cộng đồng và trở thành một tổ chức chính trị quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam.

MTTQ đã góp phần động viên nhân dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, khuyến khích làm giàu chính đáng, qua đó đã có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, các hình thức giúp trong xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, vốn và các kiến thức kinh doanh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện chủ trương Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC; trên cơ sở đó đã ban hành nghị quyết mới về nâng cao chất lượng, hiệu quả Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động này nhằm gắn kết chặt chẽ bà con trong KDC, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và gắn ngày hội với giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, các dân tộc trên địa bàn cả nước được bảo tồn và phát huy. Thông qua ngày hội, MTTQ Việt Nam đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc khơi dậy mọi nguồn lực từ mỗi con người, gia đình, mỗi cộng đồng KDC, phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết từ cơ sở để tạo nên sức mạnh chung của cả cộng đồng dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta phát triển vươn lên, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

Theo TTXVN