Tin tổng hợp

* Ngày 24/10, Hội Đông y huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Đông y huyện Thuận Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Hội Đông y huyện Thuận Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội. Ảnh: L.Nguyện

* Ngày 24/10, huyện Thuận Bắc phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: L.Nguyện

Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm được các nội dung về các luật quy định, theo đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng vào tuyên truyền cho nhân dân thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

* Ngày 24/10, UBND huyện Ninh Phước tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) năm 2023 cho trên 150 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn và trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: S.Ngọc

Nội dung tập huấn nhằm thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo thôn, khu phố trong việc tham mưu có hiệu quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình MTQG GNBV địa bàn khu dân cư.

* Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thuận Nam tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, duy trì ổn định về số lượng đàn gia súc, nâng cao chất lượng theo hướng sản phẩm hàng hóa, phù hợp với phát triển chăn nuôi mới và điều kiện của địa phương. Đã hình thành một số mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại như Dê, cừu tại Phước Nam, Phước Ninh, Nhị Hà; trang trại nuôi heo với quy mô hơn 100.000 con/năm, đưa chăn nuôi từng bước trở thành ngành sản xuất chính có tốc độ tăng trưởng khá cao.

Nông dân Phước Nam (Thuận Nam) chăn nuôi đàn cừu. Ảnh: Văn Nỷ

Tổng đàn gia súc ước tính đến năm 2023 là 114.750 con/ 100.000 con, đạt 114,75% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó: Bò: 17.200 con/10.000 con, đạt 172%; dê,cừu đạt 66.400 con đạt 132,8%; Heo: 31.100 con/ 40.000 con, đạt 77,75%; tổng đàn gia cầm 210 ngàn con/150,7 ngàn con, đạt 139,35% chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ sind hóa đàn bò: 50%. Thu hút 1 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi (trại heo Chánh Phong), góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân.

* Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Thuận Nam tập trung lãnh đạo bước đầu đạt kết quả đúng theo lộ trình. Huy động được sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, nhất là trong việc hiến đất, ngày công lao động; tranh thủ được các nguồn lực đầu tư nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và một số công trình khác đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đến cuối năm 2022 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân các xã đạt 17 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Một góc cơ sở hạ tầng của Trung tâm huyện Thuận Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Trong 3 năm, UBND huyện đã phân bổ cho các xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn chương trình mục tiêu, với tổng kinh phí hơn 94,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn trực tiếp từ chương trình nông thôn mới, các địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chương trình, dự án khác để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã; đồng thời người dân đã đóng góp tiền, ngày công,…để xây dựng phấn đấu đưa Thuận Nam về đích nông thôn mới đúng kế hoạch ra.