Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/9/2021 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng đổi mới hình thức viết thu hoạch; Đề án số 04-ĐA/TU và Chỉ thị số 28-CT/TU tiếp tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo...

Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Hội nghị quán triệt trực tiếp kết hợp với trực tuyến; qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đăng tải trên trang thông tin điện tử, nhóm Zalo, Facebook..., bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền về những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng đất nước, của tỉnh; về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh được triển khai sâu rộng trong nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm triển khai kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Trường Chính trị tỉnh tổ chức được 11 lớp trung cấp LLCT/658 học viên, trung tâm chính trị các huyện, thành phố tổ chức 53 lớp đối tượng kết nạp Đảng/3.154 quần chúng ưu tú, 35 lớp ĐV mới/1.965 học viên, 9 lớp sơ cấp LLCT/500 học viên...; qua đó trang bị cho CB, ĐV những kiến thức cơ bản về LLCT, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng và vận dụng vào thực tiễn công tác. Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lịch sử truyền thống, đạo đức cách mạng; chỉ đạo tập trung nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (2000-2020)”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, qua đó nhận thức của CB, ĐV và quần chúng nhân dân về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nâng lên. Hằng năm Tỉnh ủy lựa chọn chuyên đề cụ thể để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực; đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CB, ĐV và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng, an ninh luôn đảm bảo.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong thời gian đến, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho CB, ĐV, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng và của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi CB, ĐV. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.