Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XIII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng lòng vượt khó

Bước vào thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, liên tiếp trong 2 năm (2020-2021), cùng với cả nước, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy đã có những quyết sách mạnh mẽ, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp (DN), khơi thông mọi nguồn lực đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành 22 NQ chuyên đề, 10 chương trình hành động, 6 đề án, 48 chỉ thị, 223 kế hoạch... để lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác. Cùng với đó, chủ động, kịp thời nắm bắt thời cơ, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương phát triển nhanh các nhóm ngành đột phá, trụ cột về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế... Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại. Ảnh: P.N

Cụ thể: KT-XH duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của toàn quốc ước đạt 5,44%; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ước đạt 6,19%); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Tỷ lệ đóng góp của kinh tế biển chiếm khoảng 41,56% GRDP (mục tiêu đến năm 2025 là 41-42%). GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 88,5 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần năm 2020 và bằng 78,3% mục tiêu năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo NQ số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Nhiều nhân tố mới có hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được nhân rộng. Các tiềm năng, lợi thế, khâu đột phá về năng lượng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch... được tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường được đẩy mạnh; các dự án trọng điểm, động lực được đẩy nhanh tiến độ. Các cơ chế chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát huy hiệu quả.

Cơ sở hạ tầng của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng được đầu tư hiện đại, đồng bộ.Ảnh: Văn Nỷ

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng; giải quyết việc làm và giảm nghèođạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) không ngừng nâng lên. Hằng năm, 94,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (mục tiêu 85% trở lên); 95,8% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (mục tiêu là 85% trở lên); kết nạp ĐV mới hằng năm đạt chỉ tiêu đề ra. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 21.564 ĐV, tăng 1.394 ĐV so với cuối năm 2020. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐV cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tỉnh ủy đã chỉ đạo hoàn thành quy hoạch cấp ủy và nhân sự chủ chốt các cấp từ tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiệm kỳ tiếp theo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng rõ nét; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện thắng lợi NQ đại hội, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các NQ chuyên đề, đề án, kết luận nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: T.D

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định về hoàn thiện các cơ chế chính sách; phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật khắc phục những bất cập, chồng chéo, vướng mắc. Tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cho các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân, DN phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và phục vụ tốt hơn cho người dân, DN.

Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của trung ương, của tỉnh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Với những kết quả tích cực đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng và kỳ vọng sẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu NQ đại hội đảng bộ các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững; đóng góp tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XIII của Đảng.