Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024

Ngày 21/9/2023, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024.

Toàn văn của Chỉ thị như sau: Thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về công tác thi đua khen thưởng; phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện; qua đó, tạo động lực quan trọng, góp phần thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;... Đồng thời, phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT các cấp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013-2018 vừa qua, đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào Thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của các cấp các ngành, tôn vinh, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) và cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác thi đua khen thưởng nói chung và việc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng ở các cấp có mặt vẫn còn những hạn chế nhất định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và Đại hội Thi đua quyết thắng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trên; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy và Thường vụ Đảng ủy Quân khu, hướng dẫn các cấp về công tác thi đua khen thưởng; trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 52 -CT/TU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 507- CT/QUTW, ngày 09/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 348- CT/ĐUQK, ngày 03/12/2014 của Đảng ủy Quân khu 5, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022… tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đột phá khắc phục hiệu quả khâu yếu, mặt yếu trong cơ quan, đơn vị và địa phương.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII; trong đó, quan tâm chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình và làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tập trung chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân có thành tích thực sự tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng để báo cáo tại Đại hội, nhằm cổ vũ, động viên, nêu gương học tập làm theo các điển hình trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

- Chỉ đạo bố trí kinh phí để hỗ trợ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2019-2024 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

3. Thường trực các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo LLVT các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

4. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm, đột kích trong các đơn vị lực lượng vũ trang (Lực lượng Thường trực, Lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ) lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII.

5. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng uỷ Quân sự tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh và biểu dương việc thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trước, trong và sau Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII.

6. Giao Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp mình bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, có chất lượng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác hướng dẫn, bình xét, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ và kịp thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích thật sự nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn từ năm 2019-2023.

7. Về thời gian tổ chức Đại hội

- Cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

8. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt và thực hiện đạt kết quả.

- Giao Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ.