Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3936/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, toàn diện nội dung của nghị định đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý với các hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh nghiên cứu các nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị để tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho phù hợp.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện rà soát, nghiên cứu các nội dung quy định về tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại thôn, khu phố để nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi làm trưởng thôn, trưởng khu phố; tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện theo đúng quy định.