UBND tỉnh họp công tác chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các sở, ngành có trách nhiệm soạn thảo dự thảo các văn bản đã báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung các nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Theo đó, có 32 dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp; công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, địa phương triển khai theo quy định. Tuy nhiên, ở một số ngành, tiến độ xây dựng dự thảo nghị quyết còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung và chất lượng thẩm định của các cơ quan chức năng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thống nhất tiến độ trình hồ sơ cho tỉnh chậm nhất là ngày 10/10/2023 đối với dự thảo nghị quyết cá biệt và chậm nhất là ngày 15/9/2023 đối với dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành khắc phục ngay việc chậm tiến độ, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện nội dung, hồ sơ đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng văn bản. Các trường hợp đăng ký bổ sung danh mục nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh cần phải khẩn trương tham mưu để kịp tiến độ yêu cầu. Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành hoàn thiện các nội dung. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng nghị quyết đúng theo quy định; đồng thời rà soát toàn diện các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp và báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh.