Tỉnh đoàn: Thông tin về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước

Ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước và chủ trương của Đảng ta về công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay và tổ chức diễn đàn chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt và thảo luận tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 4/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Hội nghị Thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước và chủ trương của Đảng ta về công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay. Ảnh: P.Bình

Cũng trong hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” với nhiều nội dung phong phú như: Nhận diện sự tác động của không gian mạng đến lối sống văn hóa của thanh niên trong giai đoạn hiện nay; vai trò của tổ chức đoàn trong việc ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân; giải pháp phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Ninh Thuận đến với đoàn viên, thanh niên, du khách và nhân dân...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động quyên góp, ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” với hình thức vận động: Hỗ trợ cây giống, hạt giống rau, vật tư, phân bón, kinh phí để trồng, chăm sóc cây xanh trên các đảo và xây dựng vườn tăng gia tập trung...