Ninh Hải sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ninh Hải đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch nghị quyết đề ra.

Nhiều điểm sáng

Để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Ninh Hải đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cụ thể huyện xác định và lựa chọn chủ đề từng năm để định hướng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ huyện đã ban hành các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho công tác toàn khóa. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Qua 3 năm triển khai, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những sự phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện 71,8 triệu đồng, đạt 92,1%; thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đến cuối năm 2023 đạt 110 tỷ đồng, đạt 110%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đến cuối năm 2023 được 8.718 tỷ đồng, đạt 70,3% so với nghị quyết đề ra. Ninh Hải đã đạt chuẩn huyện NTM năm 2020, hiện nay có 5/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn đạt chuẩn thôn NTM, trong đó có 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, dự kiến đến cuối năm 2023 có 7/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao chiếm 88% so với nghị quyết đề ra.

Một góc huyện Ninh Hải hôm nay. Ảnh: TD

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện trong thời gian qua, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng trong công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp. Phát triển kinh tế biển, hạ tầng du lịch, giao thông được quan tâm đầu tư nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều biện pháp giảm nghèo đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tăng tốc về đích

Theo đồng chí Trịnh Minh Hoàng, phát huy các kết quả đạt được, thời gian đến, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án phát triển đảm bảo khoa học, sát thực tiễn và có hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Người dân xã Phương Hải chuyển đổi điện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dưa Hoàng Kim đem lại hiệu quả kinh tế.

Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh gắn với đảm bảo môi trường bằng cách cơ cấu phát triển kinh tế theo nhóm ngành, lĩnh vực đảm bảo kinh tế chuyển dịch theo định hướng, cụ thể: Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 39,8%; thương mại - dịch vụ chiếm 33,2%; nông - lâm nghiệp - ngư nghiệp chiếm 27%. Theo đó, về nông nghiệp, huyện chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và phát triển du lịch. Tăng cường mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực mà huyện có lợi thế; tranh thủ, huy động nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ cho yêu cầu phát triển, sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác đối thoại, tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, các vấn đề mới nảy sinh phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Trọng tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Tiếp tục nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên toàn huyện, gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, III), Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tập trung hướng về cơ sở. Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.