Bác Ái: Tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 25/5, Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác đào tạo nghề cho lao động (LĐ) nông thôn trên địa bàn huyện.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, giáo dục trên địa bàn huyện Bác Ái đạt được một số kết quả quan trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12/31 trường học đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, hằng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp ở các cấp học năm sau cao hơn năm trước. Cơ sở vật chất của các trường học từng bước được hoàn thiện theo hướng kiên cố. Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học, hằng năm được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp. Quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành Giáo dục, trật tự kỷ cương trường lớp được giữ vững...

Thường trực Huyện ủy Bác Ái trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Chỉ thị số 11-CT/HU.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm công tác dạy nghề cho LĐ nông thôn, tạo điều kiện cho người dân được học nghề, được tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giai đoạn 2016-2022, tổng số LĐ được đào tạo nghề là 1.936 người. Sau khi học nghề đã được các công ty trong và ngoài tỉnh tuyển dụng với mức lương ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng. Nghề nông nghiệp có 1.068 LĐ đã được giải quyết việc làm và trên 1.000 LĐ đã tự tạo việc làm ngay tại địa phương...

Dịp này, Huyện ủy Bác Ái đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.