Đảng ủy Bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

Ngày 23/5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 cho 55 quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 23-26/5) các quần chúng ưu tú sẽ được trang bị những kiến thức về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các nội dung phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp đảng năm 2023.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú trong lực lượng vũ trang tỉnh có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.