Siết chặt quản lý, xử lý vi phạm, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL) và xả nước thải không đạt quy chuẩn vào hệ thống CTTL trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến và ngày càng diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan và đơn vị liên quan theo chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong bảo vệ CTTL, bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, đặc biệt trong mùa mưa, lũ năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác xử lý vi phạm bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về thủy lợi. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các trình tự thủ tục đầu tư các công trình, dự án có liên quan đến CTTL, xả thải vào công trình thủy lợi đối với các ngành, các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm CTTL. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình vi phạm CTTL về hình thức, số lượng và mức độ ảnh hưởng của các hành vi vi phạm bảo vệ CTTL; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiến nghị UBND các cấp, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra kết quả xử lý, công tác báo cáo vi phạm của các địa phương, đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT các vấn đề liên quan. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của giấy phép. Khẩn trương rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm CTTL trên địa bàn. Công khai tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm CTTL. Rà soát, tham mưu UBND tinh phê duyệt phương án bảo vệ, cắm mốc bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh.

Hồ Sông Trâu. Ảnh: Hồng Lâm

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn thủ tục đối với các dự án có xả nước thải vào CTTL theo quy định; chủ trì, phối hợp cùng với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tham mưu, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất, xả nước thải trái quy định trong phạm vi bảo vệ CTTL. Tăng cường kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, dự án, khu dân cư xả nước thải vào hệ thống CTTL; phối hợp, kiểm tra việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi xả vào CTTL.

Các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện quy hoạch, xây dựng các công trình giao thông, xây dựng có liên quan đến CTTL, phối hợp với Sở NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thống nhất về quy mô công trình và các biện pháp đảm bảo tưới tiêu trong quá trình thi công; chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ CTTL theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, các ngành xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thủy lợi theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo Khoản 3 Điều 42 Luật Thủy lợi. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ CTTL, xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã, phường, các đơn vị, cá nhân thuộc địa bàn quản lý trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ CTTL khi để xảy ra vi phạm do không thực hiện nghiêm theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, với đơn vị quản lý trực tiếp các CTTL trên địa bàn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm CTTL. Thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục trong quy hoạch, thỏa thuận, cấp chứng nhận đầu tư các dự án, công trình xây dựng có liên quan đến CTTL, xả thải vào CTTL trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL chủ động, phối hợp với UBND cấp huyện, xã, các sở, ngành có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phổ biến tuyên truyền pháp luật về Thủy lợi, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ CTTL; thực hiện nhiệm vụ lập phương án bảo vệ CTTL theo Điều 41 Luật Thủy lợi, trách nhiệm bảo vệ CTTL theo Điều 42 Luật Thủy lợi. Thường xuyên, liên tục kiểm tra, phát hiện sớm, kịp thời các vi phạm, chủ động áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, lập biên bản, thông báo, kiến nghị và phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, cấp huyện để xử lý vi phạm theo quy định.

Các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thủy lợi, các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh để Nhân dân biết và tuân thủ đúng quy định.