UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/3, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm đột phá quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của ngành TN&MT.

Trong quý I/2023, Sở TN&MT được giao 1 nhiệm vụ đột phá và 14 nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, ngành đã cơ bản hoàn thành 11/14 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó các nhiệm vụ trên lĩnh vực về khoáng sản, môi trường, biển, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu đều hoàn thành. Tuy nhiên trên lĩnh vực đất đai có 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn chậm trễ đối với một số nhiệm vụ quan trọng về đất đai, còn tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại các chi nhánh. Công tác chỉ đạo điều hành đối với Văn phòng Đăng ký đất đai còn tình trạng chậm trễ, có ý kiến khiếu nại của người dân, gây ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích một số khó khăn chủ quan, khách quan, các vấn đề tồn tại hiện nay của Sở TN&MT như về công tác cán bộ chất lượng không đồng đều; phương pháp điều hành của phòng chuyên môn chưa khoa học, dẫn đến quá tải công việc, khó khăn trong nguồn kinh phí hoạt động... Qua đó, Sở TN&MT đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động của ngành, nhất là bố trí đủ kinh phí, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của đơn vị; đồng thời đề nghị Sở TN&MT cần tập trung rà soát những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết các tồn tại của ngành; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của lãnh đạo các phòng chuyên môn. Trong thời gian tới, ngành cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng sức cạnh tranh về nguồn lực đất đai trong thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh. Cần rà soát đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chọn nội dung công việc quan trọng ưu tiên làm dứt điểm trước. Sắp xếp các bộ phận chuyên môn, chuẩn hóa quy trình hợp lý, khoa học nhằm tăng hiệu quả giải quyết công việc, gắn với kỷ luật, kỷ cương công vụ. Bên cạnh đó cần bám sát, nghiên cứu sâu kỹ các quy định, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề chuyên môn chặt chẽ, sâu kỹ theo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những khó khăn, ngành cần kịp thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ để UBND tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới.