Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Họp triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023

Ngày 29/3, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 trong hệ thống Mặt trận.

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CĐS trong hệ thống MTTQ tỉnh; đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện CĐS năm 2023. Theo đó, mục tiêu đề ra có 100% cán bộ Mặt trận 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và phấn đấu 90% Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về CĐS và kỹ năng số; 100% cán bộ Mặt trận 2 cấp huyện, xã đăng ký và được tạo tài khoản ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office; 100% cán bộ Mặt trận 3 cấp đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VneID; 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đăng ký và phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm CĐS trong năm 2023; phối hợp tuyên truyền, tham gia tổ chức ngày CĐS của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của CĐS trong nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chung theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, đồng chí yêu cầu các cấp Mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện công cuộc CĐS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hưởng ứng CĐS; các cấp Mặt trận chưa xây dựng kế hoạch CĐS cần đẩy nhanh tiến độ triển khai; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về CĐS, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp...