Ninh Phước: Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2023

Ngày 29/3, UBND huyện Ninh Phước tổ chức đối thoại với nhân dân xã Phước Thái về chính sách giảm nghèo năm 2023. Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và 80 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Tại buổi đối thoại, người dân được nghe lãnh đạo các cơ quan thông tin quyết định số 90/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoan 2021- 2025. Theo phân bổ vốn của trung ương và của tỉnh cho huyện Ninh Phước với tổng kinh phí gần 13,5 tỷ đồng. Trong đó, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trên 2, 8 tỷ đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững gần 4,4 tỷ đồng; truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên 490 triệu đồng…

UBND huyện Ninh Phước tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo năm 2023.

Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện Ninh Phước và lãnh đạo xã Phước Thái giải đáp cho nhân dân đồng thuận tích cực tham gia thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc các lĩnh vực về bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh; miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số; tiếp cận tín dụng ưu đãi và đào tạo nghề; đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất…