Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 13/3, Đảng ủy Quân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023) trong Đảng bộ và LLVT tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy đảng các cấp đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; phát huy được vai trò, trách nhiệm, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm túc, nền nếp, chất lượng các chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng theo đúng kế hoạch gắn chặt với việc tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương và huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên sơ, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng; phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hàng năm…

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023) trong Đảng bộ và LLVT tỉnh.