Triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Ngày 7/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác giáo dục QPAN được cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện trên các mặt công tác và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật, công tác tổ chức bồi dưỡng, giáo dục QPAN cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức QPAN cho toàn dân có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, phương pháp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả, Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp trong tỉnh đã cử 51 đồng chí tham gia 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, 2 và chỉ đạo tổ chức 36 lớp/2.072 đối tượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng theo phân cấp; 24 đơn vị trường học tổ chức giáo dục QPAN cho 17.286 học sinh và 940 sinh viên; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực QPAN cho nhân dân được 182 đợt/18.300 người tham gia. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, nhất là chế độ, chính sách, đội ngũ giáo viên QPAN và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục QPAN ở các cấp mặc dù được quan tâm, đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ giáo dục QPAN năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai hiệu quả trên cơ sở nhiệm vụ được phân công. Tổ chức cho cán bộ đối tượng 1, 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN bảo đảm đúng kế hoạch, chỉ tiêu giao; chú trọng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho già làng, trưởng tộc họ, người có uy tín trong cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân; tổ chức giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên từ cấp tiểu học trở lên theo Thông tư số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ giáo dục QPAN của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong công tác tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục QPAN của tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.