Năm 2023, tỉnh sẽ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 8.500 lao động nông thôn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ; lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người học.

Trong năm 2023, tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 8.500 lao động (LĐ) nông thôn, LĐ đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Học viên thực hành nghề cơ khí. Ảnh: Văn Nỷ

Các đối tượng được hỗ trợ gồm: Người LĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người LĐ có thu nhập thấp; người LĐ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; LĐ nông thôn theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung và mức hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND.