Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023

Ngày 4/3/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh, thay mặt Ban Chỉ đạo đã ký ban hành Kế hoạch số 750/KH-BCĐ triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023

Kế hoạch đề ra mục tiêu mục tiêu là tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn toàn tỉnh, cải thiện rõ nét tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kiểm soát ATTP góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao kiến thức, thực hành đúng về ATTP và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm bảo đảm cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm, thực phẩm an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Người dân mua thực phẩm tại chợ Cà Ná (Thuận Nam) an toàn thực phẩm. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ATTP tuyến tỉnh được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

- 86% số cơ sở thực phẩm thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- 92% các sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn quản lý thuộc diện công bố/tự công bố phải thực hiện đúng theo quy định.

- 84% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được thanh tra, kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP.

- 86% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

- Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận < 7 ca/100.000 dân.

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đó là:

1. Các ngành, các cấp xem công tác ATTP là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Theo đó, từng ngành, từng cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và diễn biến tình hình thực tế, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý ATTP trong các dịp cao điểm và cả năm 2023 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; chú trọng công tác theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình ATTP trên từng địa bàn để chủ động xử lý; tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ về quản lý chất lượng ATTP giữa các ngành, các cấp bảo đảm đồng bộ, tích cực theo tinh thần vướng mắc ở đâu, phải phối hợp xử lý, giải quyết ngay việc đó, không để tồn tại kéo dài và đùn đẩy trách nhiệm.

Theo đó, từng ngành, từng cấp rà soát lại hệ thống văn bản quản lý ATTP đã ban hành để nghiên cứu xây dựng bổ sung hệ thống văn bản quản lý và khung pháp lý đầy đủ làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo cấp ủy để tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác này.

2. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đổi mới phương thức quản lý theo hướng trách nhiệm và thực chất, định kỳ tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ theo quy định. Đặc biệt phải chú trọng nâng cao năng lực của cơ quan/bộ phận chuyên môn và từng công chức, viên chức phụ trách theo dõi, tham mưu; tránh tình trạng lơ là, buông lỏng trách nhiệm quản lý.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của ATTP để nâng cao nhận thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng như người tiêu dùng, giúp người dân nhận biết được thực phẩm sạch và các biện pháp bảo đảm an toàn trong ăn uống, từng bước tạo ra nhu cầu và thói quen lựa chọn sản phẩm sạch hàng ngày.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về ATTP, đây là giải pháp cần thiết, cấp bách có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa; chú trọng thực hiện tốt công tác hậu kiểm đối với những cơ sở đã có vi phạm lần đầu để đánh giá công tác khắc phục hoặc để xử lý ở mức độ cao hơn nếu còn tái phạm, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu thủ công. Tổ chức công bố công khai, minh bạch các trường hợp vi phạm để nhân dân biết, không sử dụng các sản phẩm, thực phẩm không bảo đảm ATTP; đồng thời biểu dương những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, chất lượng để người tiêu dùng lựa chọn.

5. Tập trung triển khai các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng; chủ động tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo thực phẩm sai sự thật; sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; ATTP trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục, các dịch vụ cung cấp suất ăn lưu động, bán hàng rong… nhằm bảo đảm an ninh, ATTP.

6. Khuyến khích đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết giá trị, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm; kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững; khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh, ATTP.

7. Ưu tiên bố trí nguồn lực và bố trí đủ kinh phí phù hợp cho công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ để kiểm tra, kiểm soát ATTP.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua về công tác quản lý và chấp hành thực hiện ATTP để khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt, xử lý các đơn vị thiếu trách nhiệm cũng như vi phạm các quy định về ATTP.

10. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.