Tiếp tục tăng cường sự thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Ngày 6/3/2023, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản số 775/UBND-TCD của Chủ tịch UBND tỉnh gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục tăng cường sự thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kiến nghị của Bộ Công an tại Công văn số 196/BCA-X05 ngày 30/01/2023 về thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đồng thời để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy), Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy), Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ (về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới), Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát và tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại các Kế hoạch số: 2480/KH-UBND ngày 14/7/2020 (về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC); số 5529/KH-UBND ngày 12/10/2021 (về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy), số 286/KH-UBND ngày 31/01/2023 (về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

2. Công an tỉnh:

2.1. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; việc thực hiện điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị; các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn. Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar… và kiên quyết thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực (đã được UBND tỉnh cụ thể hóa tại Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 15/02/2022). Đồng thời công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

 

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tham gia diễn tập PCCC. Ảnh: Văn Nỷ

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu văn bản phân công trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện và có chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể. Xây dựng Quy chế phối hợp với Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với khu, cụm công nghiệp. Phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty CP cấp nước Ninh Thuận, các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, xây dựng hệ thống trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy, bến lấy nước chữa cháy, hố thu nước chữa cháy; bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trụ nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp nước chữa cháy.

2.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo, tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/8/2023 để xem xét, gửi Bộ Công an đúng thời gian quy đinh.

3. Sở Tài Chính tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và các cơ quan liên quan tham mưu, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Ninh Sơn - Bác Ái (theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Ninh Sơn - Bác Ái); xây dựng các đề án, dự án phục vụ chiến lược xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong đó tập trung vào quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp hướng dẫn, tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang cấp phương tiện PCCC&CNCH trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh (đã được UBND tỉnh cụ thể tại Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 04/3/2023).

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang cấp phương tiện PCCC&CNCH trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy đinh. Các địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 493/UBND-TCD ngày 15/02/2023 về việc khẩn trương di dời, xây mới, cải tạo, nâng cấp chợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành./.