Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW

Ngày 3/3/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành văn bản số 736/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công văn số 3507-CV/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Công văn số 71-CV/BCSĐ ngày 23/01/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Để phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm vụ phục vụ người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục đích, quan điểm, tính chất, nội dung của Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế giám sát và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 2942-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ động nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản, kế hoạch, chương trình cụ thể theo thẩm quyền (hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định) nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó cần quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội cần đảm bảo phù hợp, đúng, trúng những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm, tránh dàn trải, thiếu trọng tâm; vận dụng linh hoạt cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương và nội dung, lĩnh vực giám sát, phản biện. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe dư luận xã hội, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mà các tầng lớp Nhân dân quan tâm, phản ánh đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị phải được chọn lọc, đúng và trúng; giải pháp đưa ra phải đảm bảo hiệu quả, tính khả thi; đồng thời phải theo dõi, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các đơn vị sau giám sát, phản biện xã hội.

Chủ động xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác giám sát, phản biện xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; chủ động đề xuất giao nội dung cụ thể để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội trực tiếp với các công trình, dự án có tác động, ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến phản biện hoặc góp ý trực tiếp của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với các dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tại cấp mình; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay hiệu quả, có kinh nghiệm tốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, thiết thực, đúng quy định.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và các nội dung tại Công văn này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.