Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 2/3/2023, UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn tỉnh đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng DVC quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh chứng thực điện tử, đặc biệt chứng thực điện tử đối với giấy khám sức khỏe trên Cổng DVC quốc gia theo chỉ đạo tại Văn bản số 5438/VPCP-KSTT ngày 6/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Người dân làm giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe tiếp tục cập nhật, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe lên cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng DVC quốc gia theo đúng quy định tại Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương tuyên truyền về cách thức truy cập, nộp hồ sơ và lợi ích của việc sử dụng DVC trực tuyến toàn trình cấp đổi, cấp lại GPLX trên Cổng DVC quốc gia để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, của các bộ, ngành có liên quan và văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số của UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính nêu trên...