Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan

Ngày 24/02/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành văn bản số 628/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan giai đoạn 2023-2025

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Thực hiện Công văn số 221/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tăng cường phối hợp liên ngành, gắn kết nhu cầu và lợi ích của các nhóm đối tượng mục tiêu (người bán dâm, người bán dâm hoàn lương có khó khăn về tài chính, thanh niên chưa có việc làm, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các đối tượng có nguy cơ cao khác), đẩy mạnh huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm cùng với việc giải quyết đồng bộ những vấn đề kinh tế, xã hội theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan của từng ngành, từng đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung được phân công cho từng Sở, ngành trong Kế hoạch số 5971/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

2. Xác định, rà soát, khảo sát, đánh giá các đối tượng mục tiêu, thụ hưởng để thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm và can thiệp, hỗ trợ xã hội gồm: Thanh niên chưa có việc làm; người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; lao động di cư; lao động nông thôn; nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; đối tượng thanh niên thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng có nguy cơ cao khác; người bán dâm, người bán dâm nhiễm HIV/AIDS, người bán dâm nghiện ma túy.

3. Xây dựng lồng ghép các hoạt động hỗ trợ nhóm đối tượng mục tiêu và các hoạt động phòng ngừa mại dâm, can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, Chương trình an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, thành lập câu lạc bộ người bán dâm hoàn lương để hỗ trợ người bán dâm tự giải quyết các vấn đề liên quan của mình.

4. Dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị để chủ động xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các Chương trình an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình phòng chống ma túy, buôn bán người, phòng chống HIV/AIDS gắn với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này.

5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm theo từng năm (đến năm 2025); Lồng ghép nguồn vốn, kinh phí từ các Chương trình, dự án của từng ngành, từng địa phương để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm. Ngoài nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi Ngân sách thường xuyên của các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động huy động sự tham gia, hỗ trợ của nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nội dung phòng, chống mại dâm. Định kỳ 06 tháng (31/5), hàng năm (30/11) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị:

6.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hoạt động hỗ trợ sản xuất, học nghề, tạo việc làm cho các đối tượng mục tiêu (lồng ghép đối tượng thụ hưởng thông qua các chính sách hiện hành về hỗ trợ hộ nghèo, chính sách khuyến nông – lâm – ngư, dạy nghề gắn với việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo,…).

b) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các quy định của Pháp luật.

c) Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm cung cấp cho đối tượng được thụ hưởng các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.

6.2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền phòng ngừa ở cộng đồng (chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; địa bàn có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm).

6.3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động, can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội cho người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị mua bán, bị bạo hành, bạo lực thông qua tư vấn khám, chữa bệnh lây qua đường tình dục; triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

6.4. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mại dâm tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa bộ môn giáo dục công dân trong nhà trường. Bên cạnh đó, lồng ghép trong các hoạt động giáo dục vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa,… cho học sinh, sinh viên; đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đối với học sinh, học viên, sinh viên về phòng, chống mại dâm.

6.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan chức năng trong ngành thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Hướng dẫn phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp của ngành tổ chức các loại hình sinh hoạt văn hóa phù hợp với từng địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

6.6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào toàn dân cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mại dâm, tổ chức giáo dục đối tượng mại dâm tại cộng đồng dân cư, chú trọng việc thực hiện ở các thôn, khu phố.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.