Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/2/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh (HSĐC) giá đất năm 2023 để áp dụng trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, kể từ ngày 8/3/2023, HSĐC giá đất được áp dụng theo từng nhóm đất, từng tuyến đường, từng khu vực như sau:

1. Đất nông nghiệp:

a) Tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm HSĐC bằng 1,3.

b) Các thị trấn: Phước Dân và Khánh Hải bằng 1,3; Tân Sơn bằng 1,2.

c) Tại vùng nông thôn các xã thuộc huyện trên địa bàn tỉnh bằng 1,1.

2. Đất phi nông nghiệp là đất ở:

Khuôn viên đất tại Quảng trường, đường 14 Tháng 4, (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

a) Tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm HSĐC bằng 1,5.

b) Các thị trấn: Phước Dân, Khánh Hải và Tân Sơn bằng 1,5.

c) Tại các tuyến đường giao thông chính, các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư (khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư), trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này, cụ thể như sau:

- Huyện Ninh Hải, tại các tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bằng 1,5. Riêng xã Nhơn Hải bằng 1,4.

- Huyện Ninh Phước, tại các tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bằng 1,5.

- Các huyện Ninh Sơn, Thuận Nam, tại các tuyến đường giao thông chính bằng 1,4; các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bằng 1,2.

- Huyện Thuận Bắc, tại các tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bằng 1,2.

- Huyện Bác Ái, tại các tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư bằng 1,1.

d) Tại nông thôn, trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

- Huyện Thuận Nam, HSĐC các xã: Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná bằng 1,2; các xã còn lại bằng 1,1.

- Huyện Ninh Sơn, HSĐC xã Nhơn Sơn bằng 1,3; các xã: Lương Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn và Lâm Sơn bằng 1,2; các xã còn lại bằng 1,1.

- Các xã thuộc huyện còn lại trên địa bàn tỉnh bằng 1,1.

3. Đất phi nông nghiệp là đất sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ (trừ Khu công nghiệp Thành Hải và Cụm công nghiệp Tháp Chàm) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Đất phi nông nghiệp khác hệ số điều chỉnh bằng 1,0.

5. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển được sử dụng vào mục đích nào thì áp dụng bằng hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên.

Đối với thửa đất hoặc khu đất mà có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định) có khả năng sinh

lợi cao, lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh,

thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nơi có đất

thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp để xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trả tiền hàng năm, tính

tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 và khoản

2, Điều 2 Quyết định này.

Trường hợp các tuyến đường mới phát sinh trong khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, chưa được cập nhật vào Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định thì áp dụng bằng hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng như các tuyến đường đã có trong Bảng giá đất quy định tại Điều 3 Quyết định này.