Danh sách lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2011- 2016)

Tại kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã bầu các ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh như sau:

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

• BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH:

 Trưởng ban
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh
Phó Trưởng ban
Đồng chí Lê Văn Lợi

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng

- Đồng chí Bùi Thị Anh Vân

- Đồng chí Phạm Văn Hường

- Đồng chí Đào Đức Kiểm

- Đồng chí Phạm Trung Hiếu

• BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI:

Trưởng ban
Đồng chí Phạm Văn Muộn
Phó Trưởng ban
Đồng chí Hồ Tấn Lợi

THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI:

- Đồng chí Châu Thanh Hải

- Đồng chí Trần Anh Việt

- Đồng chí Tà Yên Thị Hường

- Đồng chí Huỳnh Thị Lệ Trang

- Thượng Tọa Thích Hạnh Thể(Trần Văn Hùng)

• BAN DÂN TỘC:

Trưởng ban
Đồng chí Thành Chiểu
Phó Trưởng ban
Đồng chí Đỗ Hồng Kỳ

THÀNH VIÊN BAN DÂN TỘC:

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà

- Đồng chí Phạm Đồng

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

- Đồng chí Pinăng Thị Mai

- Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương

• BAN PHÁP CHẾ:

Trưởng ban
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy
Phó Trưởng ban
Đồng chí Lê Đình Cẩn

THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ:

- Đồng chí Võ Văn Phải

- Đồng chí Châu Thị Thanh Hà

- Đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình

- Đồng chí Nguyễn Quang Huỳnh

- Đồng chí Trần Trịnh Tiến Vũ

ỦY VIÊN UBND TỈNH KHÓA IX

Đồng chí Huỳnh Thế Kỳ
Giám đốc Công an tỉnh.
Đồng chí Hoàng Ngọc Thái
Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Bình
Chánh văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Kiều Văn Bê
Giám đốc Sở Nội vụ.
Đồng chí Nguyễn Văn Trường
Giám đốc Sở Tài chính.