Đảng bộ huyện Ninh Hải: Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh

Trải qua 93 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Ninh Hải viết lên trang sử vẻ vang...

Cùng với cả nước và tỉnh, tại huyện Ninh Hải vào tháng 11/1945, có 5 đồng chí cốt cán đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập chi bộ đầu tiên ở Ninh Hải có tên là Chi bộ khu Đông Bắc Ninh Thuận; 5 đồng chí đảng viên này được đặt tên theo các bí danh: Hy, Sinh, Giành, Độc, Lập, đứng lên lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Từ đây, tại huyện Ninh Hải đã có các chi bộ cộng sản đầu tiên hoạt động, trở thành hạt nhân nòng cốt lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân huyện nhà. Trải qua 93 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Ninh Hải viết lên trang sử vẻ vang, hun đúc nên truyền thống anh hùng của vùng đất trung kiên; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trung tâm huyện Ninh Hải trang trí cờ hoa rực rỡ mừng ngày thành lập Đảng. Ảnh: V.Nỷ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng còn một số khó khăn. Nhưng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm để tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường phân cấp, phân quyền với mục tiêu phân cấp mạnh, giao tính chủ động, năng động, sáng tạo cho các địa phương, đơn vị để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 gắn với triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Từ đó, đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch năm, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải năm 2022 thành công tốt đẹp với nhiều sự kiện, hoạt động chính được tổ chức liên tục trên địa bàn huyện đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước, quốc tế và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công chúng. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của huyện Ninh Hải.

Đông đảo du khách tham quan khu du lịch Hang Rái (Ninh Hải).Ảnh: Văn Nỷ

Năm 2023, là năm đánh giá sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trọng tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên toàn huyện, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, III), Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các ngành, đơn vị, địa phương. Tăng cường mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực mà huyện có lợi thế; tranh thủ, huy động nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho yêu cầu phát triển, sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác đối thoại, tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, các vấn đề mới nảy sinh phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tập trung hướng về cơ sở. Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.