Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, phối kết hợp của các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã đạt được kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật: Có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có sự chuyển biên tích cực, đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết: Năm 2023, là năm bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II, hướng đến đạt chuẩn đô thị loại I, từng bước trở thành đô thị thông minh vào năm 2030. Đảng bộ thành phố tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TWtại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2022 và nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến. Tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát 3 quan điểm và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai xây dựng các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề... để bảo đảm đồng bộ, khả thi, tránh chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ đạo rà soát tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phân công cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được đầu tư ngày càng khang trang. Ảnh: V.Nỷ

Tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CB, ĐV và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên toàn thành phố. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức, CB; xây dựng đội ngũ CB các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; khuyến khích CB từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế đối với những CB bị kỷ luật, uy tín giảm sút kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đầy đủ, tránh chồng chéo, không bỏ sót. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan điều tra của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát CB, ĐV, người đứng đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong quá trình thực hiện CB và vai trò nêu gương; chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa không để vi phạm gây ảnh hưởng đến trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ĐV; nêu cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của CB, ĐV trong việc vận động gia đình, người thân xây dựng lối sống gương mẫu; xử lý nghiêm CB, ĐV sai phạm.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”; kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động; tập hợp quần chúng vào tổ chức và xây dựng nòng cốt; phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường giám sát CB, ĐV, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, thể hiện sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2023 đề ra.