Ninh Phước: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Ngày 28/12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) cho trên 150 cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện và các chi bộ cơ quan khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội.

Trong thời gian một ngày, cán bộ, đảng viên được lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước hướng dẫn nghiên cứu nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII): Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII).

Hội nghị cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quy định số 25-QĐ/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới...

Được biết trong hai ngày 29 và 30/12, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho 400 cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ khối UBND huyện, chi bộ các đơn vị y tế, các trường THPT, ngân hàng…