Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 29/12, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với tinh thần khẩn trương, đạt kết quả cao. Công tác khoa giáo được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình, gắn với thực tiễn, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; động viên, thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, thành phố kết nạp 147 đảng viên mới, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao; công nhận 156 đảng viên chính thức. Qua đánh giá và phân loại, có 56/58 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 11 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 4.591 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 95%, trong đó có 624 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2023, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, quyết liệt, linh hoạt, kỷ cương, phát triển, hiệu quả” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành chính; lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”...