Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chúng ta tin tưởng rằng: Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên đã thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực; có 14/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi, phát triển, dự kiến hoàn thành đạt và vượt 11/18 chỉ tiêu. Sản xuất của các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực phục hồi và tăng trưởng khá. Dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực và tăng trưởng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch, chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo.

Một góc đường Trung tâm 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh ta còn có những khó khăn, hạn chế đó là: Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế còn khó khăn, đạt thấp so với kế hoạch; thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn khó khăn; sản xuất xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo tăng trưởng thấp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị hướng đến xuất khẩu các sản phẩm lợi thế... còn hạn chế; một số dự án trọng điểm, dự án du lịch, đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiến độ triển khai chậm; chuyển đổi số chưa mạnh mẽ. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đối với tỉnh ta, các chủ trương lớn về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, triển khai các lĩnh vực đột phá... tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức của năm 2022 và dự báo phát sinh trong năm 2023 sẽ tác động đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn, tỉnh ta xác định phương hướng, mục tiêu chung của năm 2023 như sau: “Tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ vững ổn định, phát triển kinh tế; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển một số dịch vụ gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo ra đột phá mới. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chúng ta tin tưởng rằng: Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.