Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất

Năm 2023, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả KH&CN vào sản xuất. Trong dó, chú trọng chuyển giao, nhân rộng các mô hình, giải pháp sản xuất tiên tiến, giống cây trồng, vật nuôi mới có tiềm năng hiệu quả, phù hợp vào sản xuất nông nghiệp, chế biến nhằm tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Với định hướng trên, UBND tỉnh chỉ đạo tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ứng dụng các quy trình, giải pháp sản xuất tiên tiến; triển khai các mô hình sản xuất là kết quả từ các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh. Xác định lựa chọn các quy trình, công nghệ sản xuất, các loại giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thị trường, phù hợp với tiềm năng lợi thế và tình hình sản xuất của tỉnh, nhất là các giống, quy trình, công nghệ sinh học, hữu cơ, nông nghiệp số, tự động hóa, nhà kính, nhà lưới, VietGAP, tưới tiết kiệm, công nghệ thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch.

Để hoạt động chuyển giao, nhân rộng các mô hình diễn ra thuận lợi, tạo sức lan tỏa sâu rộng, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Trong thực hiện các dự án, mô hình ứng dụng KH&CN phát triển nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu ứng dụng khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề xuất được hỗ trợ theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND tỉnh. Đối với nhân rộng công nghệ tưới tiết kiệm nước; chuyển đổi lúa nước kém hiệu quả sang cây nho, cây táo, cây trồng cạn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn được hỗ trợ theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh…

UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì tổ chức khảo sát nhu cầu từ các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; khảo sát, làm việc với các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hợp tác liên kết về chuyển giao các giống, quy trình, công nghệ. Xây dựng đa dạng các hình thức hợp tác liên kết với các đơn vị KH&CN để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lưu trữ, quản lý sử dụng các kết quả KH&CN của tỉnh. Chịu trách nhiệm tổng hợp chung, theo dõi tham mưu, báo cáo tình hình triển khai kế hoạch của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cho UBND tỉnh; đề xuất UBND tỉnh kịp thời khen thưởng, động viên đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả cao đối với nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này; đồng thời, xem xét, tham mưu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với các tác giả, các phương án ứng dụng được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của trung ương và của tỉnh trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và sản xuất các sản phẩm công nghiệp.

Các doanh nghiệp, tổ chức là nhân tố quan trọng trong việc chuyển giao các thành tựu KH&CN vào sản xuất, cuộc sống. Với sự chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hoạt động chuyển giao, nhận rộng kết quả KH&CN vào sản xuất trong năm 2023 sẽ tạo được đột phá mới.