UBND tỉnh họp thông qua Dự thảo Quy định về tách dự án độc lập và Dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 22/11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo Dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập (DAĐL) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 7 huyện, thành phố.

Theo dự thảo, khu đất thực hiện dự án đầu tư sẽ được tách thành DAĐL nếu đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích cụ thể như: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (SDĐ), kế hoạch SDĐ hằng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; khu đất thực hiện dự án đầu tư tách thành DAĐL bao gồm một hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất do chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền SDĐ, nhận góp vốn bằng quyền SDĐ; có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng hoặc tiếp giáp với đường giao thông đã được quy hoạch trong phạm vi dự án tách thành DAĐL; khu đất thực hiện dự án phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo tính chất dự án được xác định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch hiện hành; khu đất được tách thành DAĐL không ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện dự án khác. Về quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành DAĐL, với nhóm dự án thương mại, dịch vụ thực hiện tại địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành DAĐL là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án hoặc có diện tích tối thiểu là 1.000 m2. Các dự án thực hiện tại địa bàn các huyện: Tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành DAĐL là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án hoặc có diện tích tối thiểu là 2.000 m2. Riêng với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ, tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành DAĐL là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án hoặc có diện tích tối thiểu là 2.000 m2.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh : T.Xuân

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc khẩn trương xây dựng ban hành kịp thời Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành DAĐL trên địa bàn tỉnh là việc làm cụ thể để tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn mà trong thời gian vừa qua không thể triển khai được, làm cản trở sự phát triển của tỉnh, gây khó khăn cho các nhà đầu tư, không thu hút được nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Sau khi cho ý kiến cụ thể từng nội dung quy định của dự thảo, nhất là điều khoản quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất công thành DAĐL, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hoàn thiện dự thảo, trình Tỉnh ủy trong tháng 11/2022.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 7 huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lần này được bố cục thành 7 chương, 57 điều, giảm 3 chương và 8 điều so với quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phát biểu ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo, tập trung các nhóm vấn đề, những nội dung sửa đổi thay thế, bổ sung chỉnh sửa đảm bảo tính pháp lý, khắc phục các vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện dự thảo. Trong đó lưu ý, quy định phải đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp của Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016, Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 và Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để khi ban hành triển khai thực hiện thuận lợi, hiệu quả nhằm giải quyết đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế phát sinh các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân.