Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 16/11, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, có nhiều đổi mới tích cực và đạt được hiệu quả thiết thực.

Toàn cảnh hội nghị.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực và đội ngũ cộng tác viên theo dõi, xác minh, thu thập thông tin, nắm chắc các hội, nhóm, tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá, đã đưa tin, phát tán trên mạng internet và mạng xã hội có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tư tưởng, giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bài viết, video clip giáo dục truyền thống, có tính chiến đấu cao nhằm vạch trần các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch...